Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Pronadji pravo - Internet portal za pravnike

Biografija / Curriculum Vitae
REDOVNI PROFESOR PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU (OD 1996). • Redovna nastava, seminari i ispiti - Pravni fakultet u Beogradu:
 • Upravno pravo, Pravo zaštite čovekove okoline, Nauka o upravljanju, Posebno upravno pravo, Pravna informatika
 • Poslediplomska nastava - Pravni fakultet u Beogradu:
 • Upravno pravo, Nauka o upravljanju, Res Administrativa, Zatita privatnosti u kompjuterizovanim slubenim evidencijama, Upravna javna ovlaćenja i dr.
 • Poslediplomska nastava - Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu:
 • Ekološka politika i ekološko pravo.

FULL PROFESSOR OF LAW, BELGRADE UNIVERSITY
(1996 TO PRESENT)


 • Regular courses, seminars and exams - Belgrade Law School:
 • Administrative Law, Environmental Law, Public Administration (Administrative Science), Special Administrative Law, Legal Informatics.
 • Postgraduate courses - Belgrade Law School:
 • Administrative Law, Public Administration, Res Administrativa, Privacy Protection and Computerized Citizens' Data Bases in Public Administration, Public Administrative Authority.
 • Postgraduate course - Center for Multidisciplinary studies, Belgrade University:
 • Environmental Policy and Environmental Law.
 

GOSTUJUĆI PROFESOR • Univerzitet u Bolonji, Džon Hopkins Centar za ustavne studije i demokratski razvoj (Oktobar, 2005)
 • Seminar: Ustavna pitanja Srbije i Crne Gore.
 • Diplomatska akademija, MSP (2004, 2005)
 • Predavanje: Vladavina prava i demokratija.
 • Univerzitet u Udinama (Oktobar, 2005)
 • Seminar: Komparativna ustavna pitanja Srbije i Crne Gore i Češke Republike i Slovačke.
 • Univerzitet u Pitsburgu, Pravni fakultet (Fulbrajtov stipendista, Letnji semestar, 2002)
 • Ustavne i pravne reforme nakon diktature, Pravna represija i ljudska prava.
 • Univerzitet u Orebru (Septembar, 2002)
 • Seminari: Pravne reforme u Srbiji i Jugoslaviji; Ustavne promene i novi odnosi.
 • Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet (Podgorica, 2001-2002),
 • Upravno pravo.
 • Centralno Evropski Univerzitet , CEU-SUN (Budimpešta, 1998),
 • Upravni postupak i upravni spor.

VISITING PROFESSOR

 • University of Bologna, Johns Hopkins Center for Constitutional Studies and Democratic Development (October 2005),
 • Seminar on Constitutional Issues of Serbia and Montenegro.
 • Diplomatic Academy, MFA (2004, 2005),
 • Lectures on the Rule of Law and the European Constitution.
 • University of Udine (October 2005),
 • Seminar on Comparative Constitutional Issues of Serbia and Montenegro, the Czech Republic and Slovakia.
 • University of Pittsburgh, School of Law (Fulbright Scholarship, Spring Semester 2002)
 • Constitutional and Legal Reform after Dictatorships, Legal Repression and Human Rights.
 • University of Orebro (September 2002))
 • Seminars on Legal Reforms in Serbia and Yugoslavia: Constitutional Changes and New Relationships.
 • University of Montenegro, Law School (2001-2002)
 • Administrative Law.
 • Central European University, CEU-SUN (Budapest, 1998)
 • Administrative Procedure and Judicial Review.
 

GOSTUJUĆI ISTRAŽIVAČ


 • Univerzitet u Oslu, Norveški centar za ljudska prava (Novembar, 2001)
 • Seminar: Ljudska prava u tranziciji u Srbiji - Ombudsman.
 • Univerzitet u Pitsburgu, Centar za ruske i istočno evropske studije (Fulbrajtov stipendista, 1992-1993)
 • Jugoslavija: Ustavna i politička pitanja.
 • Pravni centar, Univerzitet u Minesoti (Fulbrajtov stipendista, Letnji semestar, 1986)
 • Informatika i donošenje pravnih odluka.
 • Univerzitet u Kaliforniji, Boalt Hall School of Law, Berkli (Letnji semestar, 1980)
 • Uprava i građani (istraživanja za doktorat).

VISITING RESEARCHER • University of Oslo, Norwegian Center for Human Rights (November 2001),
 • Seminar on Human Rights in Serbian Transition: Can the Ombudsman Help.
 • University of Pittsburgh, Center for Russian an East European Studies (Fulbright Scholarship, 1992-1993),
 • Yugoslavia: Constitutional and Political Issues.
 • Law Center, University of Minnesota (Fulbright Scholarship, Spring semester 1986),
 • Computer Aided Legal Decision Making.
 • University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley (Spring semester, 1980)
 • The Citizen and the Administration (PhD research).
 

UDŽBENICI, MONOGRAFIJE, ČLANCI • Objavio preko 300 bibliografskih jedinica, univerzitetskih udžbenika, monografija, članaka i eseja na temu upravnog i ustavnog prava, ljudskih prava, zaštite privatnosti, javne uprave i pravne informatike.
 • Univerzitetski udžbenici:
 • Upravno pravo (1995, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006),Nauka o upravljanju (2001), Posebno upravno pravo (1998), Pravna informatika (1991, 2006), Internet vodič za pravnike (2006) i dr.
 • Monografije:
 • Pristup javnim informacijama (2004), Zaštita prava ponuđača u postupku javnih nabavki (2004), Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora (2003), Podela vlasti i nezavisnost sudstva (2002), Ombudsman 2002), Pravne teme (2001), Amnestija (2001), Tortura - Instrument protiv demokratije (2000), itd.
 • Članci:
 • Uticaj Sovjetske pravne teorije (2006), Anti-Haški lobi - pravna sekcija (2005), Tri pitanja u vezi sa promenom ustava Srbije (2004), Upravna reforma u tranziciji (2004), The General Context of Business-Oriented Public Administration in Post-Communist Transition (2000), Sudske odluke i stvaranje prava (sa osvrtom na pravo Evropske Unije (2000), itd.

TEXTBOOKS, MONOGRAPHS, ARTICLES


 • Published over 300 university textbooks, monographs, articles, essays and papers on issues of administrative and constitutional law, human rights, privacy protection, public administration and legal informatics.
 • University textbooks:
 • Administrative Law (1995, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006),Public Administration (Administrative Science, 2001), Special Administrative Law (1998), Legal Informatics (1991, 2006), etc..
 • Monographs:
 • Access to Public Information (2004), Protecting the Bidders Rights in Public Procurement (2004), Constitutional Charter of Serbia and Montenegro (2003), Separation of Powers and the Independence of the Judiciary (2002), The Ombudsman 2002), Legal Topics (2001), Amnesty - Campaign, Law, Cases(2001), Torture - Instrument Against Democracy (2000), etc.
 • Articles:
 • Influence of the Soviet Legal Theory (2006),The Anti-Hague Lobby - Legal Section (2005), Three Issues Regarding the Amending of the Serbian Constitution (2004), Administrative Reform in Transition (2004), The General Context of Business- Oriented Public Administration in Post-Communist Transition (2000), Court Decisions and the Creation of Law (with reference to the Law of the European Union (2000), etc.
 

GLAVNI UREDNIK • Lex Forum, Pravnici za Demokratiju, (Lawyers for Democracy), pravni časopis.
 • Ljudska prava/ Human Rights, Komitet pravnika za ljudska prava, dvojezični pravni časopis.
 • Human Rights Ovde i Sada, Komitet pravnika za ljudska prava, serija publikacija UN.
 • Edicija Ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava.

EDITOR-IN-CHIEF • Lex Forum, Lawyers for Democracy, Legal Journal.
 • Human Rights, Lawyers Committee for Human Rights, bi-lingual Legal Journal.
 • Human Rights Here and Now, Lawyers Committee for Human Rights, UN Series.
 • Human Rights Editions, Lawyers Committee for Human Righ.
 • The European Union and Legal Reform, Ko-direktor, Joint Summer School Project (University of Belgrade School of Law, CCSDD Johns Hopkins, Bologna University, 2005, 2004, 2003).
 

PROJEKTI • Pravni kapaciteti Srbije za Evropske integracije (u postupku), Rukovodilac projekta, Pravni fakultet u Beogradu (2005).
 • Distance Learning Activities Project (DIADI), Odgovorno lice, University of Calabria, University of Bologna, University of Belgrade, 2005).
 • Projekat: Stop ratnim zločinima, Odgovorno lice, Lawyers for Democracy (2005).
 • POGESTEI - Tempus, Odgovorno lice, POGESTEI - Tempus Project Poslediplomskih studija, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Mariboru (2005, 2006, 2007).

PROJECTS • The European Union and Legal Reform Co-Director, Joint Summer School Project (University of Belgrade School of Law, CCSDD Johns Hopkins, Bologna University, 2005, 2004, 2003).
 • Legal Capacities of Serbia for European Integrations (pending), Head of Project, Belgrade University School of Law (2005).
 • Distance Learning Activities Project (DIADI) Responsible Person, University of Calabria, University of Bologna, University of Belgrade, 2005).
 • Pro-Active ICTY Cooperation Campaign Responsible Person, Lawyers for Democracy (2005).
 • POGESTEI - Tempus Responsible Person, POGESTEI - Tempus Project Post Graduate Studies, University of Belgrade, University of Maribor (2005).
 

PROFESIONALNA UDRUŽENJA • Pravnici za demokratiju / Lawyers for Democracy (osnivač i predsednik), Komitet pravnika za ljudska prava (osnivač i glavni urednik publikacija), Udruženje pravnika Srbije i Crne Gore (generalni sekretar, 1992-2000), Helsinški Odbor za ljudska prava u Srbiji (osnivač), Udruženje za javnu pravu (član Izvršnog odbora), Udruženje za ustavno pravo na nivou državne zajednice Srbije i Crne Gore (član Izvršnog odbora), Udruženje za pravo Evropske unije (član Izvršnog odbora), Udruženje za uporedno pravo (član Izvršnog odbora), Balkan Network Against Torture - BAN (član sekretarijata).

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS • Lawyers for Democracy (Founding Member and President), Lawyers Committee for Human Rights (Founding Member and Editor-in-Chief of Publications), Jurist Association of Serbia and Montenegro (General Secretary, 1992-2000), Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (Founding member), Association for Public Administration of Serbia and Montenegro (Executive Board Member), Association For Constitutional Law of Serbia and Montenegro (Executive Board Member), Association for the Law of the European Union of Serbia and Montenegro ( Executive Board Member), Association for Comparative Law of Serbia and Montenegro (Executive Board Member), Balkan Network Against Torture - BAN (Member of Secretariat).
 

OBRAZOVANJE • Osnovna škola - Beograd, Njujork.
 • Srednja škola, Kopenhagen, Beograd Belgrade - 1967.
 • Diploma Pravnog fakulteta u Beogradu - 1972 (najbolji student generacije), Magistar pravnih nauka - Pravni fakultet u Beogradu - 1976.
 • Doktor pravnih nauka - Pravni fakultet u Beogradu - 1981.
 • Govori engleski, španski i danski jezik.
 • MS Word, Office, Excel, Internet.
 • Rođen 1948, živi u Beogradu.

EDUCATION • Elementary education - New York,Belgrade
 • Copenhagen, High School Diploma, Belgrade - 1967.
 • Degree in law, Belgrade University Law School - 1972 (The Best student of the generation Award).
 • Masters degree in Law - Belgrade University Law School - 1976, PhD in Legal Sciences - Belgrade University Law School - 1981.
 • Proficiency in English, Spanish and Danish.
 • MS Word, Office, Excel, Internet.
 • Born in 1948, lives in Belgrade.
 

AKTIVNOSTI • Narodni poslanik u Skupštini Srbije (2001-2003).
 • Podpredsednik Odbora za ustavna pitanja i član Komisije za inostrane poslove Narodne skupštine Republike Srbije (2001-2003).
 • Zamenik predsednika, Ustavna komisija Narodne skupštine Republike Srbije (2003).
 • Dao veći broj intervjua vodećim domaćim i inostranim medijima (New York Times, BBC, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Barcelona Radio, Jylands Post, etc.) o aktuelnim ustavnim i političkim pitanjima u Srbiji.
 • Aktivno učestvovao i podržavao građanske i studentske proteste tokom 1992 - 2000.

ACTIVITIES • Member of Serbian Parliament (2001-2003).
 • Deputy chair, Standing Parliamentary Committee for Constitutional Issues; Member, Parliamentary Foreign Affairs Committee (2001-2003).
 • Deputy chair, Constitutional Committee of the Serbian Parliament (2003).
 • Interviews in leading national and international newspapers, radio and TV stations (New York Times, BBC, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Barcelona Radio, Jylands Post, etc.) on current constitutional, legal and political issues in Serbia.
 • Active supporter of the civil and student protest following the local election affair (Nov. 1996 - March 1997) in Belgrade.